Regulamin – warunki umowy najmu pojazdu AKM

1. Wynajmujący (pkt. 1.) przekazuje, a Najemca (pkt. 2.) odbiera do używania (najmu) Pojazd (pkt. 3.) na warunkach niniejszej Umowy Najmu Pojazdu AKM (zwanej dalej Umową).

2. W czasie trwania Umowy, Najemca opłaca wszystkie koszty związane z użytkowaniem Pojazdu; między innymi: należność za najem (pkt. 6., 7., 8.), kaucję (pkt. 5., 10.12.), zużyte paliwo, opłaty parkingowe, ewentualne mandaty i kary administracyjne za dokonane Pojazdem przewinienia oraz inne koszty opisane w Umowie. W przypadku nałożenia na Wynajmującego obowiązku przekazania danych osobowych Najemcy instytucjom egzekwującym prawo lub urzędom administracji, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu każdorazowo kwotę 150 zł z VAT.

3. W należność za najem (pkt.6., 7., 8.) wliczone jest: ubezpieczenie (pkt.10.14.), organizacja i koszt serwisu Pojazdu wynikający z normatywnej eksploatacji (zgodnie z instrukcją producenta Pojazdu) i założonych przeglądów producenta Pojazdu na terenie RP (z potrąceniem należności wynikających z pkt.10.15. lub 10.16.), auto zastępcze (pkt.10.9.), sezonowa zmiana opon, materiały eksploatacyjne jak oleje, płyny, żarówki, pióra wycieraczek, bezpieczniki (z wyłączeniem płynu do spryskiwaczy, a przy najmie długoterminowym piór wycieraczek, żarówek, bezpieczników, ponadnormatywnych kosztów przeglądów serwisowych oraz części nie objętych gwarancją producenta Pojazdu) oraz inne świadczenia wyszczególnione w pkt.6. Najemca zobowiązany jest samodzielnie uzupełniać/wymieniać materiały eksploatacyjne, w oparciu o zapas wydany z Pojazdem, a w razie jego braku Wynajmujący pokryje koszty zakupu po uzgodnieniu i na podstawie przedstawionej faktury oraz po zwrocie zużytych elementów. Przekroczenie określonego w Umowie limitu km powoduje naliczenie opłaty, zgodnie z pkt.6. Niewykorzystanie limitu km nie powoduje zwrotu należności za najem.

4. Okres najmu krótkoterminowego wynosi dobę (24 godziny) lub jej wielokrotność. Okres najmu długoterminowego wynosi miesiąc (30 dób) lub jego wielokrotność, z zastrzeżeniem, że po pierwszym miesiącu kolejny okres najmu może być krótszy niż 30 dób, a koszt jednej doby wynosi wtedy 1/30 miesięcznej stawki. Najem rozpoczyna się i kończy o czasie i w miejscu określonym w Umowie. Każde odstępstwo od tej reguły wymaga akceptacji Wynajmującego. Przedłużenie najmu o więcej niż godzinę powoduje naliczenie kolejnej doby, a przedłużenie najmu, bez uzgodnienia z Wynajmującym, o więcej niż dobę, powoduje trzykrotne naliczanie należnej za przedłużony okres stawki. Wynajmujący zawsze ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie Umowy i odebrać Pojazd. Przedłużenie Umowy nie pociąga korekty opłaconej za poprzedni okres należności. Wynajmujący i Najemca mają prawo wcześniejszego wypowiedzenia Umowy i skrócenia najmu z wyprzedzeniem jednej doby przed planowanym zwrotem Pojazdu. Najemcy przysługuje wtedy jedynie zwrot należności za niewykorzystany okres najmu z następującymi zastrzeżeniami: A. Jeżeli najem krótkoterminowy zostanie skrócony przez Najemcę, to należność za najem podlega rekalkulacji, według stawki należnej za wykorzystany okres (zgodnie z aktualnym, w dniu zawarcia Umowy, cennikiem Wynajmującego podanego na stronie www.akm.pl). B. Jeżeli najem długoterminowy zostanie skrócony przez Najemcę w pierwszym miesiącu, to należność za wykorzystany okres podlega rekalkulacji, według stawek najmu krótkoterminowego z odpowiadającym im limitem kilometrów (zgodnie z aktualnym, w dniu zawarcia Umowy, cennikiem Wynajmującego). C. Niezależnie od rekalkulacji należności za najem (pkt. 10.4.A i B), Wynajmującemu przysługuje dodatkowo odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Najemcę od Umowy, w wysokości 25% (50% w przypadku najmu długoterminowego – pkt. 6.) od różnicy wartości między zadeklarowanym a wykorzystanym okresem najmu (nie dotyczy krótkoterminowego wynajmu Pojazdu, jako zastępczego na czas naprawy samochodu Najemcy). D. W przypadku skrócenia przez Najemcę okresu wynajmu określonego w pkt. 4 Umowy przy opcji korzystania ze stawek promocyjnych wynajmu krótko lub długoterminowego wskazanych w pkt. 6 Umowy, to należność za wykorzystany okres podlega rekalkulacji, według stawek najmu krótkoterminowego bez limitu kilometrów zgodnie z obowiązującym cennikiem Wynajmującego.

5. Jeżeli Najemca, na wniosek Wynajmującego, nie zwróci Pojazdu lub zwróci / pozostawi / porzuci go w innym niż określonym przez Wynajmującego miejscu lub czasie, Wynajmujący ma prawo do: A. Bezwarunkowego odebrania Pojazdu. B. Obciążenia Najemcy kosztem sprowadzenia Pojazdu do miejsca zwrotu (jeżeli nie ustalono miejsca, do siedziby Wynajmującego), zgodnie z aktualnym, w dniu zawarcia Umowy, cennikiem Wynajmującego. C. Obciążenia Najemcy ewentualnymi kosztami brakującego paliwa i wyczyszczenia Pojazdu (pkt. 10.8.). D. Obciążenia Najemcy kosztem skrócenia lub przedłużenia najmu (pkt. 10.4.) do czasu faktycznego sprowadzenia / zwrotu Pojazdu (10.5.B.). E. Obciążenia Najemcy kosztem ewentualnych uszkodzeń Pojazdu (pkt. 10.15. lub 10.16.). F. Zawiadomienia organów odpowiedzialnych za egzekucję prawa, jeżeli postanowienia pkt. 10.5.A., B., C., D. i E. nie będą mogły zostać zrealizowane.

6. Zmiany oraz wszelkie dodatkowe uzgodnienia, których uwzględnienie nie jest możliwe w Umowie, muszą zostać umieszczone i wspólnie zaakceptowane w Aneksach lub w Protokołach. Wszelkie odnośniki w tekście Umowy do konkretnych jej punktów, mają zastosowanie do ich odpowiedników w Aneksach i Protokołach. Jeżeli w czasie najmu, zaistnieją zmiany w stosunku do ustaleń Umowy, bez możliwości pisemnego ich potwierdzenia (np. z uwagi na odległość dzielącą Wynajmującego i Najemcę), Wynajmujący w sposób rzetelny dokona stosownych adnotacji w Umowie, Aneksie lub Protokole, a Najemca zobowiązuje się do pełnej ich akceptacji.

7. Na podstawie oględzin dokonanych przy wydaniu Pojazdu oraz z relacji Wynajmującego, złożonej w dobrej wierze, Najemca uzyskuje pełną wiedzę na temat stanu technicznego, dokumentacji, możliwości i wyposażenia Pojazdu oraz nie może zgłaszać roszczeń z tytułu zaistnienia usterek lub nieprawidłowości, które wynikną w czasie trwania Umowy. W szczególności, Wynajmujący nie odpowiada za bagaż i towar przewożony lub pozostawiany w Pojeździe oraz za ewentualne straty finansowe lub moralne w przypadku awarii, uszkodzenia, kolizji lub utraty Pojazdu.

8. Jeżeli nie ustalono inaczej, Najemca otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić Pojazd w stanie umożliwiającym jego prawidłowe oględziny, tzn. zatankowany do pełna oraz czysty wewnątrz i zewnątrz. W przeciwnym wypadku, Najemca zobowiązany jest pokryć koszty brakującego paliwa (dwukrotność spodziewanego braku, według wyliczenia Wynajmującego i zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa) oraz wyczyszczenia Pojazdu (sprzątanie zewnątrz klasy LCV, Mini VAN, VAN, BUS i CV – 90 zł z VAT, pozostałe – 30 zł z VAT, sprzątanie wewnątrz nie mniej niż 150 zł z VAT lub według refaktury oraz koszty unieruchomienia Pojazdu w wysokości minimalnej stawki najmu tej klasy Pojazdu). Jeżeli Najemca zwróci Pojazd o czasie lub w stanie uniemożliwiającym oględziny (zmierzch, świt, noc, brak oświetlenia, niekorzystne warunki atmosferyczne, zabrudzenie Pojazdu), jest bezwzględnie odpowiedzialny za ewentualne, ujawnione po wyczyszczeniu Pojazdu i dokonaniu oględzin uszkodzenia. Do czasu wyczyszczenia Pojazdu i wykonania oględzin, Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję. W przypadku stwierdzenia nowych uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest uregulować wnioskowane przez Wynajmującego odszkodowanie (pkt. 10.15. lub 10.16.).

9. W przypadku unieruchomienia lub utraty Pojazdu na terenie RP, Wynajmujący zobowiązany jest podstawić Najemcy inny Pojazd lub zwrócić należność za niewykorzystany okres najmu, bez zmiany stawki za jego skrócenie. Wyboru dokonuje Najemca, na podstawie aktualnego stanu posiadania i możliwości logistycznych Wynajmującego. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnić Najemcy Pojazdu dokładnie tej samej klasy co wynajęty, a jedynie spośród wolnych najbliższy jego klasie i możliwie w jak najkrótszym czasie tj. do maksymalnie 24 godzin . Najemcy przysługuje zwrot należności lub pokrycie kosztów transportu do wysokości opłaconej, a niewykorzystanej stawki najmu, tylko za każdą pełną dobę braku dostępu do innego Pojazdu. W przypadku wyboru podstawienia innego Pojazdu niższej klasy, Najemcy nie przysługuje zwrot ewentualnej różnicy z tytułu jego użytkowania. Najemcy nie przysługuje podstawienie innego Pojazdu poza granicą RP.

10. Pojazd może użytkować tylko Najemca oraz Dodatkowy Kierowca – 50 zł z VAT, wyszczególniony w Umowie (pkt. 2.). Dodatkowy Kierowca jest upoważniony do reprezentowania Najemcy w sprawach dotyczących Umowy. Dodatkowy Kierowca musi posiadać Prawo Jazdy (ważne od co najmniej 1-go roku) oraz mieć skończone 21 lat. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 10.15. lub 10.16. z udziałem Dodatkowego Kierowcy, odpowiedzialność finansową ponosi Najemca, a w przypadku braku możliwości egzekucji Dodatkowy Kierowca.

11. Najemca może wyjechać Pojazdem za granicę RP tylko na podstawie osobnego zezwolenia, udostępnianego odpłatnie przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać telefonicznie Wynajmującemu zamiar, miejsce i czas przekroczenia granicy RP, pod rygorem postanowień pkt. 10.15. lub 10.16. Jeżeli nie postanowiono inaczej, obowiązuje zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Albania. W przypadku awarii Pojazdu poza granicami RP, Najemca ma obowiązek do: A. Bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem wskazanym w polisie ubezpieczeniowej Pojazdu. B. Poinformowania bezzwłocznie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. C. Pokrycia wszelkich kosztów naprawy Pojazdu. D. Pokrycia kosztów sprowadzenia Pojazdu na teren RP.

12. Najemca ma obowiązek wpłacić kaucję pieniężną lub kaucję serwisową (pkt. 5.), która stanowi niezrealizowany depozyt, anulowany / zwracany po uregulowaniu wszystkich należności wynikających z Umowy. Wynajmujący ma prawo pobrać należność z kaucji pieniężnej między innymi za przedłużenie lub skrócenie najmu, przekroczenie limitu km, brak paliwa, parkowanie, sprzątanie Pojazdu oraz za uszkodzenia lub utratę Pojazdu. W przypadku zastosowania kaucji serwisowej i stwierdzenia w wynajętym Pojeździe nowego uszkodzenia, Najemca zobowiązuje się, nie wymagać od serwisu, poświadczającego kaucję serwisową, wydania własnego samochodu do czasu uregulowania odszkodowania lub zwolnienia przez Wynajmującego kaucji serwisowej. Nie odebranie kaucji lub nie uregulowanie należności z tytułu Umowy, powoduje przepadek kaucji na rzecz Wynajmującego po 14 dniach od zakończenia okresu najmu.

13. W przypadku zaistnienia kolizji, dowolnego uszkodzenia, usterki, braku płynu eksploatacyjnego, nieprawidłowości w działaniu, kradzieży Pojazdu lub jego wyposażenia, Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie Wynajmującego i postępować według jego wskazówek, pod rygorem ustaleń z pkt. 10.15. lub 10.16. W związku z udostępnionym przez Wynajmującego telefonicznym serwisem całodobowym, brak możliwości skontaktowania się nie jest wytłumaczeniem. W przypadku kolizji lub uszkodzenia, Najemca ma obowiązek, na wniosek Wynajmującego, wezwać Policję, opisać okoliczności zdarzenia, spisać dane uczestników i świadków oraz współpracować z Wynajmującym przy likwidacji szkody, pod rygorem ustaleń z pkt. 10.15. lub 10.16. Samowolne działania Najemcy w zakresie likwidacji szkody, naprawy Pojazdu, wymiany części, uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych itp., nawet w dobrej wierze, spowodują nie tylko odmowę zwrotu kosztów ich wykonania, ale i obciążenie Najemcy kosztami opisanymi w pkt. 10.15. lub 10.16. W przypadku nałożenia na Najemcę mandatu lub innej kary administracyjnej, której od razu nie ureguluje, ma on obowiązek poinformować o tym Wynajmującego najpóźniej przy zwrocie Pojazdu. Najemcy przysługuje ewentualny zwrot za niewykorzystany okresu najmu oraz kaucji, dopiero po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia, po pozytywnym zakończeniu formalności ubezpieczeniowych i po naprawie Pojazdu.

14. Pojazd posiada wykupione ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) i AC (Auto Casco) w podstawowym zakresie. Najemca bezwzględnie podlega warunkom ubezpieczenia Pojazdu, co oznacza nabycie praw i obowiązków z niego wynikających, wyszczególnionych między innymi w pkt. 10.15. i 10.16.

15. Najemca ma obowiązek zwrócić Pojazd z jego wyposażeniem, w stanie nie pogorszonym poza typowe zużycie wynikające z prawidłowej, normatywnej eksploatacji. W przypadku każdorazowego uszkodzenia (np. zarysowanie, wgniecenie, odkształcenie, pęknięcie, zagubienie lub uszkodzenie części, dokumentów, trwałe zabrudzenie, wypalenie, usunięcie oznakowania itp.), uczestnictwa w kolizji, bez względu na sprawcę, odpowiedzialność finansowa Najemcy sprowadza się do tzw. „udziału własnego w szkodzie", określonego w pkt. 5., a jeśli tam nie określono, w kwocie 2.000 zł (VAT ZW) a w przypadku szkody całkowitej (kasacja lub kradzież Pojazdu) w kwocie 5.500 zł (VAT ZW). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w czasie trwania najmu, Najemca ma obowiązek każdorazowo opłacić kwotę „udziału własnego w szkodzie”. W przypadku drobnej szkody (np. zbita szyba boczna, reflektor, niewielka rysa itp.), Najemca może być obciążony mniejszą kwotą, według uznania Wynajmującego, stosującego wycenę autoryzowanych stacji obsługi producenta Pojazdu. W przypadku odzyskania pełnego odszkodowania od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela, Wynajmujący może obniżyć kwotę lub nawet odstąpić całkowicie od pobrania „udziału własnego w szkodzie". Wynajmujący może odpłatnie i według własnego uznania, zaproponować Najemcy całkowite zniesienie lub obniżenie „udziału własnego w szkodzie" przy zawieraniu Umowy (pkt. 5., 6.). Wówczas, Najemca nie odpowiada za szkody w Pojeździe, z wyłączeniem szkody całkowitej w pkt. 10.15 i sytuacji opisanych w pkt. 10.16.

16. Najemca jest odpowiedzialny finansowo do „udziału własnego w szkodzie" (pkt. 10.15.), a w przypadku zaistnienia szkody lub usterki przewyższającej jego wysokość do pełnej wartości szkody lub usterki wyrządzonej w Pojeździe (według średniej wyceny Audatex/Eurotax) lub wyrządzonej Pojazdem w przypadkach: A. Prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, używek lub medykamentów, których stosowanie jest zabronione lub niewskazane przed lub w trakcie jazdy. B. Uczestnictwa w sportach i zawodach motorowych. C. Wyjazdu za granicę RP bez zgody Wynajmującego lub wyjazdu do krajów objętych zakazem wyjazdu (pkt. 10.11.). D. Użycia Pojazdu w przestępstwie. E. Transportu towarów pochodzących z przestępstwa lub zakazanych prawem RP / UE. F. Transportu towarów, których gabaryty, ciężar i skład mogą lub spowodują uszkodzenie Pojazdu. G. Przewożenia Pojazdem zwierząt. H. Udostępnienia Pojazdu kierującym, nie wyszczególnionym w Umowie. I. Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego RP / UE. J. Podejmowania działań zmierzających do uszkodzenia lub utraty Pojazdu. K. Braku właściwego zabezpieczenia Pojazdu po jego opuszczeniu (tzn. braku zamknięcia na zamek drzwi, zamknięcia szyby, założenia i uaktywnienia wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – pkt. 3.), L. Spowodowania w Pojeździe szkód o znamionach wandalizmu, rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności. Ł. Sprowokowania włamania do Pojazdu pozostawieniem wewnątrz (na widoku) rzeczy wartościowych (panel radiowy, dokumenty, klucze, towar itp.). M. Zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa. N. Braku stosowania się do zaleceń Wynajmującego oraz regularnego kontrolowania parametrów takich jak poziom oleju w silniku, poziom płynów w zbiornikach wyrównawczych, ciśnienia w oponach, wskaźników na desce rozdzielczej itp. O. Dokonania napraw, przeróbek lub holowania Pojazdu bez zgody Wynajmującego. P. Braku niezwłocznego zgłoszenia Wynajmującemu lub zatajenia zaistnienia usterki, uszkodzenia lub kolizji (pkt. 10.13). R. Braku zgłoszenia Wynajmującemu osiągnięcia określonego w Umowie przebiegu kilometrów lub czasu, wymagającego dokonania przeglądu okresowego (pkt. 3.). S. Utraty Pojazdu, bez względu na sprawcę, z kluczykiem i / lub dowodem rejestracyjnym. T. Gdy Najemca zbiegnie z miejsca wypadku. U. Kierowania Pojazdem bez wymaganych prawem RP / UE dokumentów. W. Palenia w Pojeździe papierosów. Y. Ponadnormatywnego zużycia elementów Pojazdu.

17. Najemca zobowiązany jest uregulować należności z tytułu Umowy w sposób i w terminie określonym w pkt. 6., 7. i 8., pod rygorem naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359, paragraf 2, Kodeksu Cywilnego) oraz opłaty za wystawienie monitu w kwocie 200 zł z VAT za każdorazową przeterminowaną płatność powyżej 7 dni. W przypadku 30 dniowego opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę z winy Najemcy, co będzie rozumiane równoznacznie z Wypowiedzeniem Umowy przez Najemcę i związane z naliczeniem przez Wynajmującego odszkodowania przewidzianego w pkt. 10.4B Umowy lub odebrać Pojazd, do czasu uregulowania należności i zaliczyć zwłokę do okresu najmu. W przypadku wystąpienia opóźnienia w regulowaniu płatności przekraczającego 14 dni, Najemca zostanie dodatkowo obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z pkt. 10.3 niniejszego Regulaminu.

18. Rozwiązanie Umowy następuje nie tylko po zakończeniu okresu najmu i zwrocie Pojazdu, ale po uregulowaniu wszystkich należności z niej wynikających. W przypadkach zatajenia przez Najemcę faktów, okoliczności lub popełnienia przewinień (nawet w nieświadomości), roszczenia Wynajmującego lub osób trzecich, jeśli prawo nie stanowi inaczej, nie są ograniczone czasowo.

19. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją Umowy (Dz.U., Nr 133, poz. 883, 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków Umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych osobowych, rejestrowych i wizerunku Najemcy oraz Dodatkowych Kierowców instytucjom egzekwującym prawo oraz do spisów nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.

20. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT, korekt VAT, not korygujących, księgowych i odsetkowych bez podpisu w zakresie uregulowanym Umową.

21. W sporach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa RP. Spory wynikające ze stosowania Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Wynajmującego.

22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Najemcy i Wynajmującego.

Copyright © 2018 by AKM

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close